Vzhledem k celostátní karanténě kvůli koronaviru se termíny dodání mohou prodloužit o několik týdnů oproti běžným termínům, které uvádíme na webu. Děkujeme za pochopení..
Nákupní košík
Celkem 0 Kč
košík je prázdný

Obchodní podmínky FRONTI Nábytek


 

OBCHODNÍ PODMÍNKY a PODMÍNKY UŽITÍ

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.nabytek-market.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ a vymezení základních pojmů Tyto obchodní podmínky a podmínky užití (dále jen „podmínky“) společnosti FRONTI Nábytek s.r.o., Trocnovská 1088/2a, Přívoz, Ostrava, PSČ 702 00, IČO: 02381401, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 57770 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „smlouva“), případně i jiných smluv, které jsou uzavřeny prostřednictvím webového rozhraní internetového obchodu prodávajícího (dále jen „webové rozhraní obchodu“), jenž je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.nabytek-market.cz (dále jen „webová stránka“), a dále upravují podmínky užívání webové stránky návštěvníky webové stránky. Rozdílně jsou upravena práva a povinnosti:

a)    mezi prodávajícím a každým člověkem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „kupující spotřebitel“), přičemž spotřebitel je definován v ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) – práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, když kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku,


b)    mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a mezi prodávajícím a státem, státní organizací či samosprávnou územní jednotkou (dále jen „kupující podnikatel“), přičemž podnikatel je definován v ustanovení § 420 a násl. občanského zákoníku – práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí těmito obchodními podmínkami a dále zejména občanským zákoníkem, když kupní smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku.

  1. Pokud tyto obchodní podmínky upravují některá práva a povinnosti společně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující spotřebitel i kupující podnikatel shodně označováni jako kupující (dále jen „kupující“).

  2. Uživatel webové stránky (dále jen "uživatel") je návštěvník webové stránky, který má nebo může mít zájem o vystavené zboží prodávajícího.

  3. Tam, kde podmínky upravují shodně práva a povinnosti kupujícího a uživatele, je kupující a uživatel shodně označen jako návštěvník“.

  4. Zbožím“ se pro účel těchto obchodních podmínek myslí nábytek, který si kupující zakoupí v internetovém obchodě prodávajícího. Doprava není součástí zboží.

  5. Smlouvou“ se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí právní dokument, uzavřený mezi prodávajícím a kupujícím a to písemně i za použití prostředků komunikace na dálku umožňujících uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Smlouva může být uzavřena též konkludentně. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto obchodní podmínky včetně případných odkazů na další závazné dokumenty, pravidla věrnostních a slevových programů, jakož i další související dokumenty, dostupné na webové stránce prodávajícího. Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  6. Jakýkoliv návštěvník včetně kupujícího projevuje užíváním této webové stránky souhlas s těmito podmínkami a to v celém jejich rozsahu. Tento souhlas je účinný okamžikem prvního vstupu návštěvníka na webovou stránku prodávajícího. Návštěvník je povinen před samotným použitím webové stránky přečíst si tyto podmínky a dodržovat je. Pokud již návštěvník webovou stránku navštívil a prohlédl si ji, má se bez dalšího za to, že si podmínky přečetl, porozuměl jim a souhlasil v celém rozsahu s jejich obsahem.

  7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. Způsob objednávání zboží, UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží s registrací i bez registrace a to přímo z webového rozhraní obchodu.

  2. Pokud se kupující rozhodne pro registraci, může ze svého uživatelského rozhraní provádět objednávání zboží či změnu registračních a dalších údajů (dále jen „uživatelský účet“).

  3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  4. Provedení registrace a vytvoření uživatelského účtu je kupujícímu potvrzeno automaticky systémem na e-mailovou doručovací adresu kupujícího, kterou uvedl při registraci. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  6. Prohlížení webové stránky prodávajícího je možné využívat i anonymně bez nutnosti registrace.

  7. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 4 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  8. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a informaci o nákladech za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zobrazené na webovém rozhraní obchodu neobsahují náklady spojené s dodáním zbožím kupujícímu (poštovné a balné). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: datum, číslo objednávky, e-mail, jméno, příjmení, popř. firma, adresa-dodaní, popř. fakturační, telefon, informace o dopravě, informace o platbě

   1. volbě režimu kupní smlouvy kupujícím dle čl. 3.4.

   2. kupujícím (identifikace kupujícího včetně kontaktních údajů a údajů potřebných pro doručení zboží a vystavení faktury – daňového dokladu)

   3. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

   4. způsobu úhrady kupní ceny zboží a informace o způsobu stanovení nákladů spojených s dodáním a montáží zboží u kupujícího,

   5. souhlas s obchodními podmínkami

(dále vše společně jen jako „objednávka“).


 

  1. Kupující má možnost v objednávce zvolit, zda uzavírá smlouvu jako kupující spotřebitel (volbou „Osoba“) anebo jako kupující podnikatel (volbou „Firma“). Po uzavření smlouvy již nelze režim kupní smlouvy změnit. Kupující podnikatel svou volbou, a zejména uvedením svého identifikačního čísla, prohlašuje a potvrzuje, že splňuje definici kupujícího podnikatele uvedenou v čl. 1.1.

  2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující odešle objednávku prodávajícímu kliknutím na tlačítko

  3. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně, nejpozději však do 2 pracovních dnů po obdržení závazné objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Potvrzení přijetí objednávky do objednávkového systému prodávajícího je v potvrzovacím mailu označeno jako „čeká na vyřízení“ a není potvrzením (akceptací) objednávky.

  4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně, e-mailem či telefonicky). To se týká především způsobu úhrady kupní ceny a odsouhlašení celkových nákladů na dopravu, pokud musí být stanoveny individuálně například s ohledem na dopravní vzdálenosti. Prodávající je oprávněn zamítnout objednávku, jejíž potvrzení požadovaným způsobem kupující odmítne provést nebo bude-li z charakteru objednávky vyplývat podezření z podvodu.

  5. Prodávající si kromě důvodu uvedeného v bodu 3.6. vyhrazuje právo zrušit obdrženou objednávku nebo její část, také v těchto případech:

   1. Vybrané zboží se již nedodává nebo nevyrábí (prodej do vyčerpání zásob, akce)

   2. Došlo k podstatné změně cenové politiky dodavatele vybraného zboží resp. cena je výrazně ovlivněna kurzem-polský zlotý.

   3. Prodávající není schopen dodat vybrané zboží v přijatelném termínu z důvodu výpadku či dlouhé objednací lhůty u dodavatele

  6. Objednávka učiněná prostřednictvím webového rozhraní obchodu je „závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy“. Případná vzájemná komunikace ohledně upřesnění případných dalších nákladů spojených s dodáním zboží, jakož i jednání o termínu dodání je „jednáním o návrhu“.

  7. V případě, kdy je prodávající schopen dodat objednané zboží, ale termín dodání či skladová dostupnost zboží se liší od informací uvedených na webovém rozhraní obchodu v okamžiku odeslání objednávky kupujícím, má kupující právo zrušit svoji objednávku a to do 24 hodin od obdržení informace o dodacích lhůtách ze strany prodávajícího. V opačném případě se má za to, že kupující souhlasí s novým termínem dodání.

  8. Pokud se kupující na základě dodatečně obdržených informací od prodávajícího rozhodne pro objednání alternativního zboží, či dojde k podstatné změně náležitostí původního návrhu (objednávky), jedná se ze strany kupujícího o nový návrh (novou objednávku) a původní objednávka je považována za zrušenou

  9. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem doručení přijetí objednávky prodávajícím (akceptace objednávky) kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, uvedené kupujícím v závazné objednávce. Akceptace objednávky je v potvrzovacím mailu označena jako „Stav Vaší objednávky: Potvrzení zákazníkovi“. Strany se mohou během jednání o návrhu domluvit, že kupující potvrdí doručení akceptace jiným sjednaným způsobem.

  10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

  11. Pokud kupující vystupuje ve smluvním vztahu jako kupující spotřebitel, má uzavřená smlouva charakter spotřebitelské smlouvy dle ust. §1810 a násl. Občanského zákoníku. Smlouva, kterou strany uzavřely prostřednictvím prostředků komunikace na dálku je smlouvou uzavřenou tzv. distančním způsobem ve smyslu ust. §1820 a násl. Občanského zákoníku

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Prodávající obecně nevyžaduje zálohu či jinou záloze obdobnou platbu. Avšak v případě, kdy s ohledem na výběr způsobu platby z technických důvodů nastane situace, že k platbě dojde dříve než k uzavření kupní smlouvy (např. platba prostřednictvím platební brány), v tomto případě se taková platba považuje za zálohu na kupní cenu zboží dle kupní smlouvy.

  2. Cenu zboží včetně nákladů na dopravu (dále jen „kupní cena“), kupující odsouhlasí a zaváže se zaplatit klepnutím na tlačítko Potvrdit objednávku, přičemž v objednávkovém formuláři může zvolit jeden z níže uvedených způsobů zaplacení: dobírka, platba převodem na účet, platba v hotovosti na prodejně

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 8008836001/5500, vedený u společnosti Raiffeisen BANK)

 • na dobírku

 • v hotovosti

  1. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná předem na bankovní účet prodávajícího před dodáním objednaného zboží.

  2. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud prodávající neurčí jinak.

  4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  5. Podle zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

  6. Kupující souhlasí s tím, že účtenka EET bude vystavena a zaslána elektronicky.


 


 

5. INFORMACE A ODLIŠNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OBCHODNÍCH PODMÍNEK PRO KUPUJÍCÍ SPOTŘEBITELE


 

  1. Pokud je kupující ve smluvním vztahu jako spotřebitel (jedná se o fyzickou osobu, která objednává zboží nebo služby mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání), vztahuje se na tohoto kupujícího zákonná ochrana spotřebitele.

  2. Kupující spotřebitel má právo především na:

 • odstoupení od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (bod 5.7.)

 • sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou součástí těchto obchodních podmínek, viz bod 5.4. a násl.)

 • mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy (bod 5.3. těchto podmínek)


 

  1. pokud vznikne mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem spor ze smlouvy, který smluvní strany nedokáží vyřešit samy, má kupující spotřebitel právo se s tímto sporem obrátit na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo může kupující spotřebitel uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy poprvé u prodávajícího uplatnil právo, které je předmětem daného spotřebitelského sporu. Kupující spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


 

  1. Povinně sdělované informace

 • Prodávající sděluje kupujícímu, který je spotřebitelem v souladu s ustanovením § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 občanského zákoníku, následující informace:

 • www stránky prodávajícího www.nabytek-market.cz obsahují údaje o totožnosti prodávajícího včetně všech kontaktních údajů (telefonní číslo, sídlo apod.)

 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího), tyto náklady si hradí sám kupující spotřebitel. Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky

 • ceny zboží jsou na www stránkách prodávajícího uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem a jsou to ceny konečné. Kupující spotřebitel je povinen zaplatit cenu zboží včetně veškerých poplatků stanovených zákonem

 • ceny zboží a trvání této ceny vyplývají z aktuální nabídky prodávajícího a aktuálně platného ceníku a z těchto podmínek

 • způsob platby vyplývá z bodu 4. těchto podmínek

 • uzavřená smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího

 • v případě, že kupující je spotřebitel, má právo od smlouvy uzavřené s prodávajícím odstoupit a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží od uzavření smlouvy, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu místa podnikání prodávajícího nebo na e-mailovou adresu prodávajícího. Úmysl odstoupit od smlouvy může kupující spotřebitel též oznámit formou autorizovaného požadavku ve svém uživatelském rozhraní.


 

  1. Práva z vadného plnění pro kupujícího spotřebitele

 • práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů)

 • prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že v době, kdy kupující spotřebitel zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

 • ustanovení uvedená v předchozím bodě se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 • práva z vadného plnění se vztahují přiměřeně také na montáž, pokud ji provádí nebo zajišťuje přímo prodávající.

 • projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí. Pokud byla součástí dodání zboží také montáž, prodlužuje se doba na 36 měsíců od převzetí.

 • práva z vadného plnění nelze uplatnit u zboží prokazatelně poškozeného neodbornou manipulaci, např. pádem a rozbitím nebo nedodržením doporučeného postupu údržby. Obdobně nelze uplatnit práva z vadného plnění, pokud bylo zboží dodatečně neodborně upravováno či rozebráno, nebo do něj bylo jinak zasahováno včetně úpravy elektrických resp. elektronických součástek a dílů

 • kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady bez zbytečného odkladu u prodávajícího a má právo požadovat:

  • je-li vada odstranitelná, může se domáhat buď odstranění vady, anebo přiměřené slevy z ceny.

  • nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může kupující spotřebitel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

  • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující spotřebitel právo:

 • na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící části zboží,

 • na odstranění vady zboží,

 • na přiměřenou slevu z ceny, nebo

 • odstoupit od smlouvy.

 • kupující spotřebitel sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující spotřebitel změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu spotřebiteli, že vady neodstraní, může kupující spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 • je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující spotřebitel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.

 • dokud kupující spotřebitel neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu spotřebiteli způsobit nepřiměřené náklady.

 • neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující spotřebitel požadovat slevu z ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující spotřebitel změnit bez souhlasu prodávajícího.

 • do odstranění vady nemusí kupující spotřebitel platit část ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

 • právo z vadného plnění kupujícímu spotřebiteli nenáleží, pokud vadu sám způsobil.

 • požádá-li o to kupující spotřebitel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikační údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti

 • na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva kupujícího. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR

 • práva z vady se uplatňují u prodávajícího, a to písemně na adrese provozovny FRONTI Nábytek s.r.o., Trocnovská 1088/2a, Moravská Ostrava-Přívoz, PSČ 702 00, nebo na adrese elektronické pošty office@nabytek-market.cz ato zejména popisem vady nebo tím, jak se vada projevuje a přiložením fotodokumentace. Uplatní-li kupující spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Kupující spotřebitel může pro uplatnění reklamace použít Reklamační protokol (ZDE), který byl zaslán současně s kopii objednávky.


 

  1. Postup při vytknutí vad – reklamaci

   1. Způsob reklamace

 • při uplatnění reklamace je nutno prodávajícímu písemně, nejpozději do 14 dnů po zjištění vadného plnění ze strany prodávajícího sdělit výtky a tyto podrobně popsat. Písemná výtka musí obsahovat nejméně:

  • jméno a příjmení kupujícího spotřebitele

  • identifikační údaje

  • popis vady nebo reklamace

  • fotodokumentaci

  • navrhovaný způsob vyřešení reklamace včetně specifikace nároku z odpovědnosti za vady

 • v případě písemností zaslaných kupujícím spotřebitelem na adresu prodávajícího, které nebudou obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné uplatnění reklamace, nebudou tyto kvalifikovány jako reklamace

 • písemná reklamace bude odeslána na adresu provozovny: FRONTI Nábytek s.r.o., Trocnovská 1088/2a, Moravská Ostrava-Přívoz, PSČ 702 00, nebo na adresu elektronické pošty office@nabytek-market.cz.

   1. Lhůta pro vyřízení reklamace

 • prodávající je povinen vyřídit reklamaci (tj. včetně případného odstranění vady) kupujícího, který je spotřebitel, nejpozději do 30 dnů ode dne řádného uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodli na delší lhůtě.

 • Prodávající po prozkoumání předložených dokladů může vyřídit reklamaci následující způsobem:

  • uzná reklamaci jako oprávněnou a učiní nápravu

  • neuzná reklamaci jako oprávněnou

 • o způsobu vyřízení reklamace informuje kupujícího spotřebitele a to zasláním zprávy elektronickou cestou na e-mailovou adresu, uvedenou kupujícím spotřebitelem v objednávkovém formuláři popř. v uživatelském rozhraní.


 

  1. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy v souladu s § 1829 NOZ

   1. Právo odstoupit od smlouvy

 • kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu (včetně výroby zboží na zakázku).

 • nejedná-li se o případ uvedený v předchozím bodě či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to nejdříve od okamžiku uzavření kupní smlouvy a nejpozději do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty

 • Odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel zasílat na adresu sídla prodávajícího FRONTI Nábytek s.r.o., Trocnovská 1088/2a, Přívoz, Ostrava, PSČ 702 00, adresa elektronické pošty office@nabytek-market.cz Odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat alespoň identifikaci kupujícího spotřebitele, číslo objednávky resp. datum odeslání objednávky či jiný údaj, kterým se dá objednávka jednoznačně identifikovat. Vzor odstoupení od smlouvy (ZDE) je přílohou těchto obchodních podmínek.

 • PŘÍLOHA: https://www.nabytek-market.cz/dokumenty/8-oznameni-o-odstoupeni-od-kupni-smlouvy

   

   


 

   1. Důsledky odstoupení od smlouvy

 • v případě platného odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující spotřebitel veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Především je povinen uhradit náklady spojené s jeho opětovným zabalením a dopravou zpět k prodávajícímu

 • v případě platného odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu spotřebiteli, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než mu kupující spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 • ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží poškozeno či zcela zničeno), musí kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.


 

   1. Prohlášení kupujícího spotřebitele

 

 • Kupující spotřebitel souhlasí a bere na vědomí, že je-li mu dodán dle smlouvy digitální obsah nikoliv na hmotném nosiči před uplynutím této lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá právo od smlouvy odstoupit.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY prodávajícím

  1. V případech, kdy má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím spotřebitelem. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím spotřebitelem.

  2. Prodávající může od smlouvy odstoupit také tehdy,

a) pokud má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího;

b) pokud vyjde najevo, že kupující dříve porušil kupní smlouvu nebo obchodní podmínky;

c) pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží za dohodnutou kupní cenu;
d) pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem;
e) pokud se zboží již nevyrábí, je nedostupné nebo jej třetí osoby nejsou schopny dodat;
f) pokud kupující nepotvrdil doručení akceptace objednávky sjednaným způsobem (čl. 3.11.);
g) pokud kupující nezaplatil kupní cenu řádně a včas;
h) pokud kupující nepřevzal zboží řádně a včas

 

 1. zánik kupní smlouvy uzavřené s kupujícím podnikatelem

  1. Pokud zanikne kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem dohodou smluvních stran na základě žádosti kupujícího podnikatele nebo odstoupením od smlouvy prodávajícím z důvodů uvedených v čl. 6.2 písm. f), písm. g) nebo písm. h), je kupující podnikatel povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 30 % z kupní ceny zboží nejpozději do čtrnácti (14) dnů od zániku kupní smlouvy.

 2. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. Doprava zboží kupujícímu je realizována prostřednictvím České pošty, přepravní společnosti PPL či přímo vlastní dopravou prodávajícího. Cena poštovného a balného je kupujícímu sdělena před uzavřením smlouvy a řídí se ceníkem zvoleného přepravce. Při nákupu nad 500,- Kč včetně DPH nebo u zřetelně označeného zboží je doprava v rámci České republiky zdarma. Zboží je také možné vyzvednout osobně na adrese Trocnovská 1088/2a, Moravská Ostrava-Přívoz, 702 00

  2. Prodávající umožňuje částečnou expedici.

  3. Dodací lhůta se počítá na pracovní dny a činí v případě zboží skladem 2 pracovní dny, v případě zboží na objednávku je dodací lhůta 5 týdnů. Při expedici zboží je kupující o této skutečnosti informován telefonicky, popř. sms zprávou nebo mailem. Počátek dodací lhůty se počítá dle typu platby následovně. Při platbě na dobírku nebo v hotovosti při převzetí okamžitě po uskutečnění objednávky. Při platbě předem po zobrazení platby na účtu prodávajícího.
   Prodávající si vyhrazuje možnost prodloužení dodací lhůty a to především s ohledem na aktuální dostupnost zboží u dodavatele.

  4. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  5. Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí kupující poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího.

  6. Je-li kupujícím spotřebitel, doporučuje se také výše uvedený postup dodržet, předejde se tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

  7. Pokud kupující odmítne bez odůvodnění převzít zboží, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

  8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží.

  9. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 3. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 4. Vyloučení odpovědnosti a záruk

  1. Návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že užívá webovou stránku na vlastní nebezpečí. Přestože prodávající vynakládá veškeré úsilí, aby informace na webové stránce byly aktuální, platné a úplné, vylučuje prodávající veškeré záruky, podmínky nebo ujištění jakéhokoliv druhu v maximálním možném rozsahu povoleném zákonem a nezaručuje ani přesnost nebo úplnost webové stránky či jakýchkoliv informací resp. obsahu, ani to, že jsou bez vad nebo virů.

  2. Prodávající neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu této webové stránky ani za jakékoliv přímé či nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním webové stránky a dále za škody vzniklé z důvodu její částečné nebo úplné nefunkčnosti. Vzhledem k povaze internetu prodávající nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování webové stránky v důsledku nemožnosti připojení k této webové stránce nebo nemožnosti využívání jejího obsahu.

  3. Prodávající neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na této webové stránce, jakož ani není účastníkem žádných právních vztahů, do kterých vstoupí se třetími stranami návštěvník. Prodávající dále neodpovídá ani za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích

Copyright © 2015 - 2020 Nábytek-market.cz Všechna práva vyhrazena.